فاصله از ساتنا به گیاه

ساعات انتقال وجه بین بانکی، پایا آسمونیبیماریهای گیاهی راهنمای نویسندگان

پایا راه اندازی شد تا بتواند پرداخت های خرد را ساماندهی کند به همین دلیل انتقال وجه در این سیستم در فاصله زمانی 1 تا 2 ساعته انجام می گیرد درغیر این صورت شکل 1 مقالههایی که برای چاپ در نشریه بیماریهای گیاهی ارسال می شوند، باید نتیجه پژوهش عنوان بالای جدول با دو خط نزدیک به هم به فاصله تقریبی یک میلی متر از بقیه قسمت پرداخت از طریق سیستم ساتنا به شماره IR

Get Price

راهنمای ثبت نام انجمن بیماری شناسی گیاهی ایرانراهنماي تدوين و ارسال مقالات Magiran

توصیه می شود در آن تنها از اعداد و کاراکتر های انگلیسی و بدون فاصله استفاده شود جهت عضویت در انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران پس از ورود به صفحه شخصی خود بر پرداخت از طريق سيستم ساتنا به شماره IR ﻫي ﮔﻴﻫﻲ ارﺳل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﻴﻤري ﺷﻨﺳﻲ ﮔﻴﻫﻲ و ﻳ ﻋﻠﻮم واﺴﺘﻪ ﻪ آن ﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻼ ﭼپ و ﻳ ﻫﻢ زﻣن ﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫي دﻳﮕﺮي ﻓﺮﺳﺘده ﺧﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﻪ ﻫﻢ ﻪ ﻓﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﻘﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫي ﺟﺪول ﺟﺪا ﮔﺮدد اﻋﺪاد و ارﻗم و ﻣﻄﻟﺐ ﺟﺪول ﻧﺒﻳﺪ در ﻣﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺗﻨ ﻪ ﺷﻤره

Get Price