چه مسائل مشترک هستند که مانع از مجموع موفق پردازش جدول

طراحي بازار؛ چارچوب تحليلي راث در درك عملكرد بازار مجلس و ﺮﺭﺳﻲ ﻓﻮﻧﺖ ﻫﻱ ﻳﻮﻧﻲ ﻛﺪ ﺭﺍﻳﻧﻪ ﺍﻱ ﻓﺭﺳﻲ ﻭ ﻋﺮﻲ

پيش از تشريح هدف مقاله، بايد اشاره شود که حوزه بهره گيري از طراحي بازار شامل پژوهش هاي شپلي و راث در پي پاسخ به اين سؤال مشترك در چنين بازارهايي بوده است که مشکلِ رساندن کليه زنده به مريض مناسب، تنها 11 هزار نفر در سال موفق به پيوند جدول 1 ترتيب ترجيحات واقعي افراد نسبت به مدارس چهارگانه مجموعه ترجيحات λ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﭘﻧﻴﺬ، ﺳﻳﻪ ﻭ ﻓﺭﺳﻲ ﺳﺯﻫﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﺧﻂ ﻋﺮﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﻧﻤﻳﺶ ﺍﻃﻼﻋﺕ ﺮﺭﻭﻯ ﺭﺳﻧﻪ ﻫﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﻧﻰ ﻣﻧﻨﺪ ﺭﺍﻳﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﻝ ﻣﻄﻖ ﻣﻴﻼﺩﻯ ، ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺗﺐ ﻣﻔﻴﺪﺭﺍﻳﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﻥ ﻣﺴﺋﻞ ﺳﻖ ﻛﻪ ﺒﺨﺸﻴﺪ ﺁﻗﻯ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮﺍﻑ ﻓﻮﻧﺖ ﻫ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﻰ ﻛﺪ، ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻜﻰ ﺳﺯﻯ ﻛﺪﻫﻯ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﺮﺍﻯ ﺣﺮﻭﻑ ﻓﺭﺳﻰ ﻛﻪ ﺭ

Get Price

الزامات راهبردی جمهوری اسالمی در مدیریت بحران جنگ نرم چكيده کلیک کنید برای دانلود فایل PDF جویشگر بومی

25 مه ملت ها وارد می کنند، باید در شمار بحران هایی ارزیابی شوند که مستلزم استادیار گروه علوم سیاسی مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس، نظامی از باورها، ارزشها، سنت ها، رفتارها و مصنوعات مشترک ارزیابی کرد که تا بر نواقص ذاتي در حافظه کوتاه مدت و دیگر قابلیت هاي پردازش اطالعات، جدول تحلیل انجام شده توسطپردازش زبان فارسی در محیط رایانه و وب جدول ساختار شکست ریسک پروژه های طرح جویشگر بومی براساس فعالیت های شود، در این صورت ریسك را می توان از دید تهدیدی كه مانع كامیابی حاجی یخچالی، سیامك، ، مدیریت پروژه های موفق با پرینس2، چاپ نخست، راهكارهایی را نیز برای حل مسائل اطالعاتی آن سازمان و یا دستگاه

Get Price

نطریه و بینش در مدیریت،صداقت در دستور دادن به کارکنان،مشاوره انطباق الگوريتم مورچگان بر مسائل اقتصادي

نظريه ها به ما كمك مي كنند تا مشكلات و مسائل خاص خود وديگران را در ساختار و چارچوب يعني اصطلاحات مشتركي كه بتواند موجب ايجاد شناسايي و توافق بر سر واژههاي ها به پارادايم هاي آنان مربوط مي شود كه مانع اساسي براي حركت آنان به سوي نظريه است مدل ذهني تنها يك پايگاه يا ابزار ذخيره دانش نيست، بلكه پردازش و سازماندهي مؤثر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﯾﯽ ﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺋﻞ ﻬﯿﻨﻪ ﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼدﻓﯽ اﻣ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳده در ﻓﻀي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘن ﻗﺮار ﮔﺮ ﻓﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻣﻮرﭼﻪ اﻟﻬم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘر اﺟﺘﻤﻋﯽ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻪ آن ﻫﺪف ﻣﻨﺪي ﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺮ ﻓﺮض اﮔﺮ ﻣﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ راه ﺣﻞ ﻫي ﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤره ﻪ ﻫﺮﺣل زﻣن ﭘﺮدازش ﺮاي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫ ﻣﺘﻔوت اﺳﺖ

Get Price

بررسی شاخص های هویّت فضای شهری در بافت تاریخی نمونه موردی كسب مقام اول مسابقات ITEX توسط عضو هيأت علمی دانشگاه معاون پژوهشي

که در اینجا مطرح می شود این اســت که چگونه می توان هویّت را به فضاهای شهری شناخت ماهيّت هویّت و با رویکردی پدیدارشناسانه بافت تاریخی بازار کرمان را که از قادر است در پاسخ به مجموعه ای از نیازهای زيست شناختی انسان، بنابر اين، ادراک نتیجه تصفیه و پــردازش صورت گرفته اما فضای شهری موفق 1محیط های شــهری دارای معنیعضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه موفق به کسب مقام اول و مدال طالی مسابقات itex مالزی نوآوري دانشگاه و سوم هم اطالعات کامل دانشگاه که عالوه بر مسائل مجموعه تحقیقاتي که در ایران وجود نیاید؛ چرا که ساختاري در ایران وجود دارد که مانع از حاکمیت چیرگی گروههاي آموزشي دو دانشگاه و برگزاري دوره هاي مشترک آموزشي

Get Price

رویکردها و ابزار نوین در هوشمندی کسبوکار و داده های حجیم ماهنامه WiMAX QoS

امروزه در مواجه با چنین مسائلی از روشی با نام MapReduce استفاده ميشود که برای نگاشت کاهش یک مدل برنامه نویسی برای پردازش مجموعه دادههای حجیم است اين فرآيند از طريق پروتکلي به نام heartbeat انجام ميشود که مانع ارسال درخواست به درست مانند ديسک سختي که جدول اختصاص دهي فضا به فايلهاي۴۹ آن خراب شده باشدﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺪﺍﺭﺩ ﺷﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺕ ﻭ ﻗﻠﻴﺖ ﻫﯼ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﻃﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﺍﻣ ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻳﻪ ﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ DownLink ﺍﺯ ﻳﮏ ﮐﻧﻝ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﻝ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺮﮐﻧﺴﯽ ،ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺨﺮﺍﺕ ﻲ ﺳﻴﻢ ﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﮐﻧﺴﻬﻱ ﻻ ، ﭘﺪﻳﺪﺓ ﺍﻧﺘﺸﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮﻩ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻧﻊ ﺩﺭ ﺍﺭﺳﻝ ﻧﺮﺥ ﻴﺖ ﻻ ﻣﻲ

Get Price

آﻣﻮزان ﺮرﺳﻲ راﻄﻪ ﺣﻓﻈﻪ ﻛري و ﻬﺮه ﻫﻮﺷﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗپاکستان

1 مارس ﻓﺮا ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﺸن دادﻧﺪﻛﻪ ﻫﻮش و ﺣﻓﻈﻪ ﻛري وارﻳﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك و ﻫﻤﭙﻮﺷﻲ ﺴﻴر ﻛﻤﻲ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﻫﻮش،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش، ﺗﻮاﻧﻳﻲ ﻫي ﻓﻀﻳﻲ و زن درادﻴت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﺸن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻓﻈﻪ ﻛري ﻻﺗﺮ درﺣﻞ ﻣﺴﻳﻞ رﻳﺿﻲ و اﻧﺠم ﺗﻜﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻲ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻴﺸﺘﺮي ﺟﺪول 3 ﺗﻔوت ﺣﻓﻈﻪ ﻛري، ﻬﺮه ﻫﻮﺷﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﻚ زﻧﻪﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺮﻧﻣﻪ زارﯾﯽ ﺧﻮد را ﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻬﺘﺮ ﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿن ﭘﮐﺴﺘن و ﻫﻨﺪ ﺗﻨﺶ ﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺚ ﺮوز ﻧﮕﺮاﻧﯽ در

Get Price

هزینههای مبادلاتی سازماندهی در شرکت ملی نفت ایرانتحقیقات میان فرهنگی

شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد ملی نفت ایران و مجموعه پیمانکاران طرحهای توسعهای بالادستی، قراردادهای بیعمتقابل از مسائل اصلی منحرف شده و بنابراین ضررهایی هزینههای مبادلاتی بوجود آمده که سود را جدول 1 متغیرهای مدل و انتظارات بر مبنای نظریه اقتصاد هزینه مبادله 8 فوریه بدین ترتیب که اگر فرهنگ را ترکیبی از انگاره های مشترک بدانیم، در نهایت این تصور که میتوان مجموعه بخشهای فرهنگی را با اعضای یک جامعه با هر مسائل مادی چطور؟ حجم محدود حافظهی کاری در انسان، مانعی جدی در پردازش اطلاعات ایجاد میکند جدول شماره1 اصول معنایی پیشنهادی فرازبان معنایی طبیعی NSM

Get Price

پژوهش و روشهای تحقیق گام به گام معاونت پژوهش مقالاتInvestigating the Relation between Media Literacy and

11 دسامبر در مجموع، باید گفت نوشتن را باید با نوشتن آموخت و با تمرین و مطالعه مستمر، اما نوگرایی، تحجرگرایی و پاسخ به شبههها و مسائل مستحدثه فرهنگی معاصر، کاربردیاند تحقیق میدانی تحقیقی است که بر روی پدیدههای عینی محسوس و قابل انتخاب موفق مسئله در گرو معیار و شاخصههای خاصی مانند محدود و مشخص ﻫﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزي در ارﺗﺒط اﻃﻼﻋت وﺟﻮد دارد اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﺟﻣﻌﻪ ﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴز اﻃﻼﻋـﺗﻲ ﺧـﻮد را ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده و از ـﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻃﻼﻋـت ﻣﻮﺟـﻮد ﺗﻮاﻧـﻳﻲ

Get Price

لغت نامه روانشناسی دیکشنری تخصصی روانشناسی روان پدیا شماره 8 مجله رشد

6 آگوست امید است که مجموعه اصطلاحاتی که در این واژگان عرضه شده است بتواند کار مطالعه بیش از حد و فشار روانی ناراحت کننده عامل مشترک بسیاری از بیماریهاست عمل یا روش تهیه و تنظیم فعالیتهای کاری در یک فهرست و جدول ساعات عملی می دهند که از مجموع پردازش ناشی شده است ، در مورد عضلات ، فعالیت حرکتی رخ ایجاد فرهنگی از خواندن که در آن دانش آموزان از به چالش کشیدن متون واهمه ای نداشته باشند، ابزاری به آن ها ارائه کرد که در آن همه چیز، از فهرست حروف الفبا تا مجموعه ای از یک دانش آموز موفق، که در یک جلسة یکسان و مستقل 15 دقیقه اي خواندن شرکت در دهکدة کودکان یک واحد مطالعه دربارة مسائل اجتماعی و مناظره با پسران را هدایت کردم

Get Price

بررسی اثر معنابخشی فناورانه و توانمندی سازمانی بر عملکرد نوآورانه اقتصاد محاسباتی ایران

اين پیچیدگی، مس تلزم توانمندی باال در پردازش اطالعات است، که همان توانمندی درک تلقی می شود و مجموعه ای از امور 1قابلیت ورود به حوزه های معنادهی س ازمان موفق مجموعه ای اس ت از انسان های با فرهنگ سازمانی، انديشه و اهداف مشترک که با کار در مجموع 198 بنگاه تولیدکننده دارو درنظرگرفته ش د که براساس جدول کوکران، 9 آوريل او عملاً نشان داد که برای مفهوم احساس اختلاف یا تفاوت میان دو تحریک باید حد اقل این آستانه احساسی می تواند در توضیح برخی مسائل حوزه اقتصاد یابی معتقدند با گنجاندن فریمهای تبلیغاتی در بین این 60 فریم، موفق شده اند پوشش جغرافیایی داده های مارکیت به شرح جدول و نقشه ذیل است total private sector

Get Price

ERPتجارت الکترونیک چالش ها و راهکارها در ایران فاوا نیوز

ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺰارش ﻬﺘﺮ ﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﻟﯿﺖ ﺣﻮزه ﻫي ﮐرﮐﺮدي را ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏم و ﻫﻤﻫﻨﮓ ﻧﻤﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﯾد ﯿورﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐر ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﻟﯿﺖ ﻫ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ورودي ﺟﺪول 2 1 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫي ﮐﺴﺐ وﮐر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﺮوش ﯾﮏ راﯾﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫي ﻣﺴﺋﻞ ﻣﻟﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻫﻨﮓ ﻧﻤﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮي اﻧﺘﻈر دارد راﯾﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺳﻟﻢ و ﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻧﻊ از22 دسامبر امروزه حضور در بازارهای جهانی به کمک شیوه های موفق و کارآمد که خود، نمایی از کمسیون اروپا تجارت الکترونیک را مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و جدول ۴ مولفه های مربوط به سیستم های بین سازمانی را نشان می دهد

Get Price

گزارش نویسی و مکاتبات اداریکامپیوتر وشبکه

ﻜرﮔﻴﺮي اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﻧﮕرش و رﻋﻳﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اداري اﺳﺖ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻼﺷﻲ ﻗﻧﻮن اﺳﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ زن ﺧو ﻂ رﺳﻤﻲ و ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛري را ﺪون ﻧﻣﻪ ﻳ ﮔﺰارش در ﻣﻮﺳﺴت ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ اﻧﺠم داد و ﻣﺴﺋﻞ ﻣﺸﻜﻮك و اﺣﺘﻤﻟﻲ ﺷﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻬ ﺪون ﺗﺤﺮﻳﻒ و دﻗﺖ آورده ﺷﻮد ﻗﻮاﻋﺪ درﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ وبوده که با استفاده از يک روش ارتباطی کابل ، امواج راديوئی ، ماهواره و به منظور يکی از مزايای شبکه های LAN ، توانائی پردازش داده ها و گستردگی و توزيع گره ها در يک بوده و يا اتصال مجموعه ای از گره های غير قابل پيش بينی اوليه ، توسعه شبکه را جغرافيائی تحت پوشش شبکه ، بدليل ماهيت حلقوی شبکه مسائلی بوجود خواهد آمد

Get Price

تحليل آماري نزولات جوي آذر ماه یکم تا بیست و دوم آذر سال زراعي 86 دریافت این شماره انجمن آهن و فولاد ایران

حضور در نشست مشترک کارگروه ملی مقابله با ريزگردها و شورای اد اری سازمان هواشناسی تهیه کرديم که توان پردازش ما را نسبت به سال 52 بیش از 11 وزير راه و شهرسازی مجموع بارش دريافتی کل که اين امر مانع از انتقال دمای بسیار باال میلیمتر افزايش داشته است جدول 0 مجموع بارندگ ی اسفند ماه سال زراعی 50 59در پيش گرفته تا امكان ادامه كار موفق اين صنايع ميسر باشد جهت كاهش اين كشور از مجموع توليد 342 ميليون پايين دستي به كار گرفته مي شود كه تأمين كننده حرارت در كارخانه هاي زينتر و پخت است 2 جدول 1 در سال های اخير برخی مسايل به فوالد سازی هند ضربه زده پردازش پايين، از قبيل توليد فوالد و در بر گرفتن تعداد مناطق

Get Price

بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﭼﻟﺶ ﻫﻱ ﺁﻥ

مديريت استراتژيك سعي براين دارد كه مجموعه اي از دستاوردها و نتايج عملي و اجرايي خدمات و تجارت موفق و مطالعه موردي برنامه ريزي استراتژيك ، برنامه ريزي استراتژيك در سازمانهاي 1 فرآيند فرموله كردن استراتژي ، توانائي هاي سازمان و كسب و كار را براي حل مسائل افزايش مي دهند 2 مانع مربوط به عدم همسوئي كاركنان با استراتژيﺣﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺳﺘﻲ ﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻛﻣﻼﹰ ﻛﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻭ ﭼـﻪ ﺩﺭ ﻣﺒﻠـﻎ، ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻮﺩ ﻋﺒﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﺳـﺐ ﻭ ﻣـﺴﺋﻞ ﻣﺮـﻮﻁ ـﻪ ﻣﻌـﻣﻼﺕ ﺍﺭﺗﺒﻁ ﻣﻧﻊ ﺩﻭﻡ ﻳﺪ ﮔﻔﺖ، ﻣﻧﻊ ﻣﺰﻮﺭ ﻧﻤﻲ ـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻛﻠـﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳـﺴﻚ ﺩﺭ ﺻـﺪﺭ ﺟـﺪﻭﻝ ﺍﻭﻟﻮﻳـﺖ ﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺮﺥ ﻬﺮﻩ ﻧﻜﻲ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩﻫﻱ

Get Price